Tìm Người Thân

 

 

Thưa qúy anh chị

Tôi là Nguyên Thį Ngà, Nguyên Thi Bé, hiên đang sống ở Mỹ. Truoc vuot biên dên dao. GALANG II INDONESIA - 1988 -
1989 / ở Barrack 126 phòng 7 Zoon D. Muôn tìm ban Hòa lớn cao o chung phòng vói Hòa nho, o Barrack 126 phòng 9 Zoon D, hai ban cùng làm vån phòng phát thuôc o nhà thuong . Biêt Hòa lón cùng anh tên Thành o NaUy nhung mât liên lac dã lâu.
Xin nhờ  hôi tìm giúp ngùoi ban nêu có thê...xin liên lac dįa chi email:

kiwicao@rocketmail.com, or số phone (817) 966 -1467 or dįa chi 6537 Hightower DR Watauga, TX 76148

Chân thành cám ơn Hội rất nhiều.

Trọng Kính.

Nganguyen @ Benguyen


-----------------------