Tiền Giang: Hơn 8.000 công nhân chi nhánh Pou Yuen đình công

12.03.2016 08:41

www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/8000-workers-went-on-strike-to-protest-wage-policy-03112016114813.html