Phụ nữ Sài Gòn nói về tân bí thư Đinh La Thăng

12.03.2016 08:42

www.rfa.org/vietnamese/reportfromvn/sg-women-talk-about-mr-dinh-la-thang-03092016114418.html